Valikko Sulje

MEDDELANDE OM STUDIE

Enkätstudie om luftvägshälsa och samhörande faktorer bland idrottare

Bästa konståkare,

Vi ber dig att delta i det här frågestudie som behandlar om idrottarnas luftvägshälsa i Finland. I detta studie ställas olika frågor om luftvägar och träning. De som kallats att delta i studien är konståkare som anmält sig i licensinformation att de är FM-idrottare.

Vi ber dig läsa genom det här meddelande noggrant. Din vårdnadshavare har sitt eget meddelande. När du har läst den här meddelande, du får besluta om du vill svara på den här studie. Vi ber dig medverka i studien också i det fall att du varken har symtom eller diagnostiserade sjukdomar i luftvägarna.

Studie utförs av Tammerfors universitet i samarbete med Suomen Taitoluisteluliitto och Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU. Suomen Taitoluisteluliitto har skickat den här informationen till den adress som finns bland dina licensuppgifter.

Syftet med studien

Syftet med studien är att studera luftvägshälsan bland ungdomar och seniorer i olika idrotter i Finland, samt faktorer i anknytning till sjukdomar i luftvägarna och kopplingar mellan dessa faktorer. Utgående från studien försöker man utveckla verksamhetsmodeller med vilka man kan underlätta träningen bland idrottare med luftvägsproblem och stödja en normal utveckling. En god luftvägshälsa möjliggör en fysisk livsstil också i framtiden.

Den etiska kommittén vid specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus har utvärderat forskningsplanen och gett ett utlåtande som förordar studien.

Studiens gång

Studien är en enkätstudie. Enkätformuläret skickas till alla idrottare som är FM-idrottare. Det är frivilligt att besvara enkäten. Om du vill delta i studien, vänligen fyll i formuläret på webbplatsen www.hengitystutkimus.fi och skriv under den skriftliga samtyckesblanketten som dig skickades per post. Skicka samtyckesblanketten till forskarna vid Tammerfors universitet. Portot är betalt. Lösenordet till studien finns på den sista sidan i inbjudan som du fick per post.

I enkäten tillfrågas Ni om symtom och sjukdomar i luftvägarna och om träning. Ni ombes också fylla i personuppgifter och er personbeteckning i enkäten så att vi kan utföra en uppföljning om några år. Om du inte kommer ihåg din personbeteckning, fråga hjälp av din vårdnadshavare. I uppföljningsstudien ställs samma frågor som i den här studien, så att eventuella förändringar i svaren kan jämföras. Personbeteckningen efterfrågas för att Er adress vid tidpunkten ska kunna fås från Befolkningregistercentralen. Personbeteckningen används också att kombinera svaren i den här studien med svaren i uppföljningsstudien. En ny kallelse skickas senare ut för uppföljningsstudien och även i den är det frivilligt att delta. Deltagande i den här studien förpliktar inte till deltagande i uppföljningsstudien.

Ingen ersättning betalas för deltagande i studien.

Fördelar och risker med studien

Du får ingen direkt nytta av att delta i studien, men utifrån den fås information om hur vanliga symtom och sjukdomar i luftvägarna är bland idrottare i Finland. Utgående från resultaten av studien utvecklas hälso- och sjukvården för finländska idrottare, och eventuellt kan antalet friska tränings- och tävlingsdagar bland idrottarna ökas. Varken deltagande eller vägran att delta i studien påverkar eventuell vård du får just nu på något som helst sätt.

Inga andra olägenheter än ifyllande av enkäten ingår i studien.

Konfidentialitet, behandling av uppgifter och dataförvaring

Allt information som samlas in om du behandlas konfidentiellt så som förutsätts i personuppgiftslagen. Resultaten från studien behandlar endast av de forskare som deltar i studien och ingen information lämnas ut till utomstående personer. De slutliga forskningsresultaten rapporteras på gruppnivå och enskilda deltagare kan inte identifieras. Forskningsdata sparas i 15 år på en krypterad dator i Tammerfors universitet, varefter de ska förstöras.

Studien har finansierats av finländska forskningsstiftelser som stöder vetenskaplig forskning.

Frivillighet

Det är frivilligt att delta i studien. Du kan vägra delta eller när som helst medan studien pågår återkalla Ditt samtycke utan att ange någon orsak utan att det påverkar dig på något som helst sätt. Svaren i formuläret inverkar inte på eventuell vård du får i dagsläget och du kontaktas inte på basis av dina svar. Läs det här meddelandet i lugn och ro med din vårdnadshavare. Om du eller din vårdnadshavare har frågor kan ni kontakta forskaren. Om ni beslutar att delta i studien, ber vi ni båda underteckna den bifogade samtyckesblanketten.

Information om forskningsresultaten

En artikel författas utgående från forskningsresultaten. Artikeln ska publiceras i en internationell, referentgranskad vetenskaplig publikation. Studien ingår i forskaren Rikhard Mäki-Heikkiläs (kandidat i medicin) doktorsavhandling. Avsikten är att även en inhemsk artikel om studie ska skrivas.

Mer information

Om du har frågor om studie, kan du ta kontakt per telefon eller e-post.

Rikhard Mäki-Heikkilä
Forskare
Tammerfors universitet
rikhard(at)hengitystutkimus.fi
tfn. +358415036074
Lauri Lehtimäki
biträdande professor, ansvarig person för studien
Tammerfors universitet
lauri.lehtimaki(at)tuni.fi
tfn. +358503186329