Valikko Sulje

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA HUOLTAJALLE

Kyselytutkimus urheilijoiden hengitysterveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä

Hyvä urheilijan huoltaja,

Pyydämme lastanne osallistumaan tähän kyselytutkimukseen, jossa tutkitaan tämänhetkistä maastohiihtäjien hengitysterveyttä Suomessa. Tutkimukseen on kutsuttu henkilöt, ovat ilmoittautuneet ikäluokkansa suurimpiin kansallisiin kilpailuihin talvella 2019 (Hopeasomman loppukilpailu, nuorten SM-hiihdot tai SM-hiihdot).

Pyydämme teitä perehtymään tähän tiedotteeseen. Jos sen jälkeen päätätte antaa lapsellenne luvan osallistua tähän tutkimukseen, sekä lapselta että teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Pyydämme lastanne vastaamaan kyselyyn, vaikka lapsellanne ei olisi hengitystieoireita tai todettuja hengitystiesairauksia.

Tämän tutkimuksen toteuttajana on Tampereen yliopisto yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Suomen Hiihtoliitto on lähettänyt tämän tutkimuskutsun siihen osoitteeseen, joka on lapsenne lisenssitiedoissa.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää urheilua harrastavien nuorten ja aikuisten hengitysterveyttä Suomessa eri urheilulajeissa sekä hengitystiesairauksiin liittyviä tekijöitä ja näiden välisiä yhteyksiä. Tämän tiedon perusteella pyritään luomaan toimintamalleja, joilla voidaan auttaa hengitystieoireilusta kärsivien maastohiihtäjien harjoittelua sekä suorituskunnon normaalia kehittymistä. Hyvä hengitystieterveys mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan myös tulevina vuosina.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.

Tutkimuksen kulku

Tämä tutkimus on kyselytutkimus. Tutkimuslomake lähetetään kaikille ikäluokkansa suurimpiin kilpailuihin ilmoittautuneille henkilöille. Kyselytutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista. Mikäli annatte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen, olkaa hyvät ja täyttäkää mukana olevat suostumuslomakkeet ja lähettäkää ne palautuskuoressa Tampereen yliopiston tutkijoille. Postimaksu on maksettu. Sen jälkeen täyttäkää kyselylomake sähköisesti osoitteessa www.hengitystutkimus.fi. Salasana tutkimukseen vastaamiseen on lapsen kutsun viimeisellä sivulla.

Kyselylomakkeessa kysytään hengitystieoireita, hengitystiesairauksia ja harjoitteluun liittyviä kysymyksiä. Lisäksi lomakkeessa kysytään urheilijan henkilötunnus, jotta voimme toteuttaa seurantatutkimuksen muutaman vuoden kuluttua. Seurantatutkimuksessa kysytään samoja asioita kuin tässä tutkimuksessa, jolloin mahdollisia muutoksia vastauksissa voidaan vertailla. Henkilötunnus kerätään, jotta myöhemmin voidaan poimia senhetkinen osoite Väestörekisterikeskuksesta ja lähettää tutkimuskutsu. Henkilötunnusta käytetään myös tämän tutkimuksen ja seurantatutkimuksen vastausten yhdistämiseen. Seurantatutkimukseen tulee aikanaan uusi tutkimuskutsu ja siihen osallistuminen on myös vapaaehtoista eikä tähän tutkimukseen osallistuminen sido osallistumaan myös seurantatutkimukseen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole lapsellenne välitöntä hyötyä, mutta sen avulla saadaan tietoa urheilijoiden hengitystieoireiden ja –sairauksien yleisyydestä Suomessa. Tutkimuksen löydösten perusteella kehitetään suomalaisten urheilijoiden terveydenhuoltoa ja voidaan mahdollisesti lisätä urheilijoiden terveitä harjoitus- ja kilpailupäiviä. Kyselyyn vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta lapsenne hoitoon millään tavalla.

Tutkimukseen ei liity muuta vaivaa kuin kyselylomakkeen täyttäminen.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Lapsestanne kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tutkimustuloksia säilyttävät tutkimukseen osallistuvat tutkijat eikä tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista. Tutkimustiedostoa säilytetään Tampereen yliopistossa suojatulla tietokoneella 15 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään.

Tutkimus on rahoitettu säätiörahoituksella.

Vapaaehtoisuus

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai peruuttaa suostumuksenne syytä ilmoittamatta, milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman, että se vaikuttaa lapsenne oikeuteen saada tarvitsemaanne hoitoa. Lapsenne vastaukset eivät vaikuta mahdolliseen tämänhetkiseen hoitoon eivätkä tutkijat ota yhteyttä yksittäisiin vastaajiin. Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä tutkijaan. Jos annatte lapsellenne luvan osallistua tutkimukseen, teitä pyydetään allekirjoittamaan kirjeen mukana oleva huoltajan suostumuslomake.

Tutkimustuloksista tiedottaminen

Tutkimustuloksista laaditaan artikkeli, joka julkaistaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Tutkimus on osa tutkija LK Rikhard Mäki-Heikkilän väitöskirjatyötä. Tutkimuksesta pyritään tekemään kotimainen artikkeli.

Lisätiedot

Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse.

Rikhard Mäki-Heikkilä
Tutkija
Tampereen yliopisto
rikhard(at)hengitystutkimus.fi
puh. +358415036074

Lauri Lehtimäki
apulaisprofessori, tutkimuksesta vastaava henkilö
Tampereen yliopisto
lauri.lehtimaki(at)tuni.fi
puh. +358503186329